Všeobecné obchodné podmienky

Tento nápojový portál www.alkoexpres.sk je primárne určený používateľom starším ako 18 rokov. Návštevník, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré neobsahujú alkohol (nealko nápoje, pochutiny).
Predmetom predaja sú: alkoholické nápoje, nápoje obsahujúce alkohol, víno, šumivé víno, pivo, nealkoholické nápoje, káva a pochutiny.
Tovarom sú aj alkoholické nápoje s obsahom alkoholu od 0,5%– do 90% obj. alkoholu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu: Darčeky pre hostí s.r.o., Stará Bobrovská 131, Zubrohlava 029 43

Infolinka +421 951 654 493, email: objednavky@alkoexpres.sk
Kontaktné údaje predávajúceho: Obchodné meno: Darčeky pre hostí s.r.o.
Sídlo: Stará Bobrovská 131, Zubrohlava 029 43, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 74475/L
IČO: 52996204
DIČ: 2121221619
Bankový účet: SK9383300000002901794062
Číslo povolenia na predaj liehu: 607832000026

1. Objednávanie tovaru , uzatvorenie zmluvy

1.1. Vyplnením a odoslaním formulára ( objednávky) na internetovej stránke predávajúceho zaslal kupujúci návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
1.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok ako ja ich príloh , so znením reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
1.3. Po odoslaní objednávky zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
1.4. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka. Potvrdenie o doručení objednávky nie je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
1.5. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho prijatá na vybavenie (ďalej len „akceptácia objednávky“).
1.6. Nutnou podmienkou pre akceptovanie elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
– názov odberateľa, fakturačnú adresu, adresu na doručenie zásielky,
– kontaktné údaje na odberateľa – telefón, e-mail
– druh a množstvo objednaného tovaru
– spôsob platby
– spôsob odberu – doručenia
– u podnikateľských subjektov výpis z OR alebo ŽR, IČO, DIČ, IČ DPH a povolenie na predaj alebo distribúciu SBL, ak ním disponujú
1.7. Kupujúci musí mať minimálne 18 rokov na nákup alkoholických nápojov!
1.8. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
1.9. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
1.10. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.alkoholpohotovost.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Obchodnými podmienkami a ich prílohami . Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán.
1.11. Kupujúci z krajín Európskeho spoločenstva nakupujú s rešpektovaním právnych predpisov krajiny dodania. Predávajúci nemá žiadnu zodpovednosť v prípade , že kupujúci nakupuje v rozpore s platnou legislatívou krajiny dodania.
1.12 Zákazník berie na vedomie , že v prípade kúpy tovaru nesie plnú zodpovednosť za splnenie povinností, ktoré mu vyplývajú z colných a daňových zákonov a ostatných právnych predpisov v krajine, do ktorej mu bol tovar doručený. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností zákazníka v krajine doručenia tovaru.

2. Podmienky dodania

2.1. Kupujúci je povinný na základe odoslanej a potvrdenej objednávky :
– prevziať objednaný tovar, – zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu, – pri jeho preberaní prekontrolovať neporušenosť obalu a aj samotný tovar, – v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu,
predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
2.2. Predávajúci je povinný na základe prijatej a potvrdenej objednávky :
– dodať tovar zákazníkovi a to najneskôr do 4 hodín od potvrdenia objednávky, pokiaľ je tovar skladom,
– dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, – spolu s tovar alebo následne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad doklad z RP ,faktúru za tovar, reklamačný list.
2.3. Predávajúci nezodpovedá za:
– oneskorené dodanie tovaru zavinené nepriaznivou situáciou na cestách,
– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
– Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu,
– zasielanie tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
2.4. V prípade pochybností o veku kupujúceho je kupujúci alkoholického nápoja povinný sa preukázať predávajúcemu /doručovateľovi tovaru/, že dosiahol vek 18 rokov vierohodným dokladom , inak je predávajúci povinný odoprieť dodanie tovaru.

3. Cena tovaru doručenie a balné a platobné podmienky

3.1. Kúpna cena za tovar uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, prevádzkovaná prevádzkovateľom- predávajúcim je uvedená koncová cena vrátane ostatných daní, vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné súvisiace služby.
3.2. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvedené v eurách, vrátane všetkých daní. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru na miesto určenia. Táto čiastka je pripočítaná k cene tovaru.
3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny aj v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente potvrdenia prijatia objednávky, okrem prípadu ak vo zverejnenej cene došlo k chybe v písaní .
3.4. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci vopred zvoleným spôsobom platby , ktorý si zvolí a vyznačí v objednávke- formulár :
– úhrada v hotovosti,
– platba kartou – Visa, Visa Electron, Maestro, Master card,
3.5. Daňový doklad – faktúra je zasielaná elektronickou formou na emailovú adresu zákazníka, ktorú uviedol pri objednávke, v prípade úhrady v hotovosti – vydaný platný doklad z registračnej pokladnej.
3.6. Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
3.7. Poplatky za prepravu podľa cenníka https://alkoexpres.sk/doprava/

3.8. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do času kým nebude tovar odovzdaný k preprave bez storno poplatku Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke. Storno objednávky nám zašlite na adresu objednavky@alkoexpres.sk kde uveďte všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

6. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

6.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
U kupujúceho sa všeobecne predpokladá znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov pri nákupe tovaru na stránke e-shopu www.alkoexpres.sk. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením zo strany kupujúceho na web stránke www.alkoexpres.sk. Zabezpečenie a spôsob ochrany počítača kupujúceho, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači je na ťarchu kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke bevmarket.sk môžu byť aktualizované a predávajúci môže kedykoľvek zmeniť tovary bez predchádzajúceho upozornenia. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho a berie na vedomie informácie v nich uvedené. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia Prevádzkovateľ tejto stránky si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy zrejmých nesprávností ako aj opravy chýb v počte kusov v množstve , v počte balení ako aj v cene , ktoré vznikli pri písaní, prevádzke a údržbe stránky. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

6.2. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
email: za@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

7. Možnosť riešenia sporov alternatívne

Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnych riešeniach sporov je možné riešiť spory so spotrebiteľom alternatívne v zmysle nasledujúcich ustanovení zákona :
§ 3
(1) Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v odseku 2 a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2.
(2) Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:
a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,
b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
c) Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
§ 8
(1) Alternatívne riešenie sporov je oprávnená viesť len fyzická osoba zapísaná v zozname (ďalej len „poverená fyzická osoba“).
nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.
Alternatívne riešenie sporu

§ 11
(1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
(2) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
§ 12
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Možnosť využiť alternatívne riešenie sporov upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 524/2013
Súčasťou obchodných podmienok je príloha č. 1 vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy , ktorý je uvedený na nasledujúcej strane.

Menu